PRZYSPIESZ ODSZKODOWANIE

Pomimo precyzyjnych uregulowań ustawowych zakłady ubezpieczeń nie zawsze wywiązują się z obowiązujących terminów na likwidację szkody.

Przyczyną takiego stanu rzeczy może być wciąż niska świadomość prawna osób poszkodowanych lub też brak aktywności poszkodowanych, którzy na skutek negatywnych przeżyć związanych z wypadkiem często nie są w stanie w pełni skupić się na tematyce dochodzenia odszkodowań. Zakłady ubezpieczeń zobowiązane są do oceny zarówno podstaw odpowiedzialności jak i zasadności oraz wysokości wniesionych roszczeń, w związku z czym często wzywają poszkodowanych do uzupełnienia dokumentacji. Bardzo ważna na tym etapie likwidacji szkody jest właściwa ocena czy wymagana przez ubezpieczyciela dokumentacja jest niezbędna, czy ma celu jedynie przedłużenie procesu. Pamiętać należy również, że zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego niezależnie od tego czy dochodzimy zadośćuczynienia, czy staramy się o odszkodowanie za śmierć członka najbliższej rodziny, ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Właśnie dlatego tak istotnym jest właściwe opracowanie dokumentacji potwierdzającej wszystkie roszczenia przed ich zgłoszeniem do zakładu ubezpieczeń. Koncentrujemy swoje działania na właściwym udokumentowaniu wszystkich roszczeń jakie możliwe są w konkretnym przypadku oraz maksymalnym przyspieszeniu wypłaty świadczeń należnych naszym Klientom. Powyższe realizujemy dzięki doskonałej znajomości prawa ubezpieczeniowego oraz wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu przy dochodzeniu odszkodowań.

Korzystając z naszych usług nie jesteście Państwo bezpośrednio zaangażowani w kontakty z zakładem ubezpieczeń. Wszelkie formalności związane z uzyskaniem odszkodowania przeprowadzimy za Państwa. Dzięki temu zaoszczędzicie Państwo wiele czasu, jak i stresu związanego z nieustannym wracaniem do wypadku. Gwarantujemy, że wypłacona kwota zadośćuczynienia czy odszkodowania będzie adekwatna do rozmiarów szkody. Posiadamy skuteczne i wypróbowane narzędzia, które pozwolą nam na pozyskanie maksymalnej kwoty świadczenia, a Państwa udział w procesie likwidacji szkody zostanie ograniczony do niezbędnego minimum.

Pamiętając o kilku podstawowych zasadach, w razie zaistnienia wypadku, mogą Państwo w sposób istotny wpłynąć na skrócenie terminu oczekiwania na wypłatę zadośćuczynienia/odszkodowania:

- na miejsce zdarzenia wezwijmy policję – spisanie przez nich notatki z miejsca zdarzenia pozwoli uniknąć oczekiwania na potwierdzenie przez sprawcę okoliczności wypadku bądź też zmianę wyjaśnień na naszą niekorzyść,
- ustalamy dane osobowe świadków, a w razie potrzeby prosimy o sporządzenie pisemnych oświadczeń na temat okoliczności wypadku,
- zadbajmy o to, aby w oświadczeniu sprawcy wypadku nie zabrakło jego danych osobowych, numeru rejestracyjnego pojazdu, numeru polisy oraz danych ubezpieczyciela,
- dopilnujmy, aby sprawca zdarzenia w swoim oświadczeniu bądź też policja w notatce wpisała imiennie wszystkich poszkodowanych, a także wszelkie przedmioty, które uległy zniszczeniu w przedmiotowym wypadku,
- w przypadku szkód rzeczowych: sporządzamy dokumentację fotograficzną wszystkich uszkodzeń, jak również zachowujemy oryginały faktur i rachunków za transport uszkodzonego pojazdu, parking, etc…
- w przypadku szkód osobowych: zbieramy dokumentację medyczną z każdej placówki, w której kontynuujemy leczenie powypadkowe, zbieramy oryginały faktur i rachunków potwierdzające poniesione koszty leczenia, a w przypadku śmierci osoby najbliższej zachowujemy wszelkie dokumenty potwierdzające koszty pogrzebu, stypy, odzieży żałobnej, nagrobka, etc.